© Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 2018
Erasmus+
O projekcie… Strategia   Europa   2020   jednoznacznie   wskazuje,   że   Europa   musi   stworzyć   inteligentniejszą,   bardziej   ekologiczną   gospodarkę,   gdzie   źródłem   dobrobytu   będą badania   naukowe   i   innowacje.   Nauka   jest   podstawą   lepszej   przyszłości   oraz   podstawą   społeczeństwa   opartego   na   wiedzy,   a   także   zdrowej   gospodarki.   Jednak raporty   Ministerstwa   Edukacji   wskazują   na   zmniejszający   się   udział   uczniów   wybierających   przedmioty   przyrodnicze   na   egzaminach   maturalnych   w   Polsce   w latach   2015-2017,   a   także   niezadowalające   wyniki   w   nauce   oraz   spadek   zainteresowania   naukami   przyrodniczymi   na   poziomie   rozszerzonym   we   Francji.   W Finlandii   trwa   ogólnonarodowa   debata,   będąca   odpowiedzią   na   obawy   dotyczące   umiejętności   w   zakresie   przedmiotów   przyrodniczych,   których   uczniowie będą   potrzebować   w   przyszłości,   ale   których,   jak   się   wydaje,   nie   posiadają.   Ponadto,   w   naszym   partnerstwie   średni   wynik   osiągnięty   w   testach   PISA   w   roku 2015   w   przedmiotach   przyrodniczych   tylko   w   Finlandii   i   Polsce   był   powyżej   średniej   dla   krajów   OECD,   natomiast   udział   uczniów   osiągających   najwyższe   wyniki tylko   w   Finlandii   i   we   Francji.   W   świetle   wyników   ankiety   przeprowadzonej   wśród   uczniów   naszej   szkoły,   świadomość   znaczenia   nauk   przyrodniczych   dla rozwoju ludzkości jest wysoka, jednocześnie jednak przeważa pogląd, że są to przedmioty trudne i badanym uczniom osobiście niepotrzebne.  Projekt „Nauka wokół nas” jest próbą poprawy aktualnej sytuacji i będzie realizował następujące cele: a ) wzbudzanie   i   rozwijanie   zainteresowania   naukami   przyrodniczymi,   aby   pomóc   uczniom   zrozumieć   otaczający   ich   świat   oraz   działanie   urządzeń,   których na   co   dzień   używają,   a   także   wiary   w   potęgę   ludzkiego   umysłu   zdolnego   do   wyjaśniania   zjawisk   oraz   do   wynalazczości,   a   zarazem   uczenie   ich krytycznego i innowacyjnego myślenia, wrażliwości na kwestie środowiskowe oraz wiary we własną zdolność do zmieniania świata na lepsze b ) wykorzystanie   działań   naukowych   lub   ich   wyników,   a   także   międzynarodowego   kontekstu   projektu,   do   kształtowania   inicjatywy   i   przedsiębiorczości oraz   postaw   przywódczych,   umiejętności   interpersonalnych,   autoprezentacji   oraz   pracy   zespołowej,   mobilności   i   umiejętności   działania   w   nowych sytuacjach   oraz   współpracy   z   ludźmi   z   różnych   środowisk   narodowych,   kulturowych   i   społecznych,   mówiącymi   różnymi   językami,   również   współpracy   w języku obcym i przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także nawiązywaniu przyjaźni za granicą c ) wykorzystanie   działań   nieakademickich,   takich   jak   fotografowanie,   w   celu   przyciągnięcia   uczniów   osiągających   gorsze   wyniki   w   nauce   lub   uczniów marginalizowanych   w   szkole   i   społeczności   lokalnej   z   powodu   choroby,   niepełnosprawności   lub   pochodzenia   społeczno-ekonomicznego,   a   tym   samym danie im szansy na poczucie się ważnymi w szkole, budowanie w nich inicjatywy i pewność siebie d ) wykorzystanie kreatywności i inicjatywy uczestników projektu w celu wzmocnienia kapitału społecznego w ich miejscowościach e ) poznawanie   innych   narodów,   zderzenie   uczniów   z   kulturową   i   językową   różnorodnością   Europy,   budowanie   świadomości   podobieństw   i   różnic   między narodami, zwalczanie stereotypów, kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i poszanowania prawa innych do bycia innym. W projekcie będzie działało kilka grup tematycznych, które zajmą się następującymi problemami: a ) Ziemia   jako   planeta   w   Układzie   Słonecznym    (zjawisko   dnia   i   nocy,   dnia   i   nocy   polarnej,   pływy   w   różnych   częściach   świata,   wygląd   nocnego   nieba,   fazy Księżyca, zaćmienie Słońca i Księżyca, zorza polarna, obserwacje astronomiczne) b ) Życiodajna   woda   (źródła   wód   mineralnych,   wody   geotermalne,   balneologia,   problem   czystości   wody   i   ścieków,   badanie   składu   chemicznego   wody, akwakultura i hodowla ryb) c ) Fizyka   jądrowa   –   przekleństwo   czy   błogosławieństwo   ludzkości   (współczesne   badania   w   fizyce   jądrowej   i   cząstek   elementarnych,   najnowsze   odkrycia, instytuty   badań   jądrowych   i   cząstek   elementarnych,   energia   jądrowa   –   elektrownie   jądrowe,   pojazdy   z   napędem   jądrowym,   zastosowania   medyczne, promieniowanie jądrowe i odpady promieniotwórcze) d ) „    …    napełnijcie    Ziemię    i    czyńcie    ją    sobie    poddaną    …”     (źródła    energii    –    odnawialne    i    nieodnawialne,    surowce    mineralne,    elektrownie,    problem zanieczyszczeń, toksycznych odpadów i ochrony środowiska) e ) Nasza    niewiarygodna    Ziemia    (fotografowanie    form    geologicznych    i    wyjaśnianie    ich    budowy    i    powstawania    –    uskoki,    lodowce,    doliny    i    jeziora polodowcowe,   moreny   i   drumliny,   typy   skał   i   łańcuchów   górskich,   twardzielce   i   ostańce,   gołoborza,   zjawiska   wulkaniczne,   trzęsienia   ziemi,   gejzery   i gorące źródła, zjawiska krasowe, pole magnetyczne Ziemi) f ) Nie   moglibyśmy   się   bez   nich   obejść   (wyjaśnianie   zasad   działania   urządzeń   używanych   w   życiu   codziennym   i   ilustrowanie   ich   doświadczeniami   - komputer,   internet,   pendrive,   telefon   komórkowy,   GPS,   radio,   telewizor,   radar,   laser,   płyta   CD   i   DVD,   kuchenka   mikrofalowa,   kuchenka   indukcyjna, prądnica, silnik) g ) Zjawiska fizyczne w fotografii (fotografowanie zjawisk fizycznych w przyrodzie i wyjaśnianie ich za pomocą praw fizyki) Najważniejszymi   metodami   pracy   w   projekcie   będą   obserwacje,   doświadczenia,   także   przeprowadzane   w   instytutach   naukowych,   badania   w   terenie,   spotkania z   ekspertami,   wycieczki   edukacyjne   oraz   prezentowanie   doświadczeń   i   wyników   badań   innym.   Dzięki   międzynarodowemu   aspektowi   projektu   uczniowie   będą mieli   szansę   przeprowadzania   doświadczeń   w   laboratoriach   normalnie   dla   nich   niedostępnych,   obserwowania   zjawisk   nie   występujących   w   ich   krajach   i uczenia   się   od   innych   w   praktyce,   jak   eksploatować   i   chronić   zasoby   naturalne   ziemi   oraz   czego   się   wystrzegać   i   dlaczego.      Wierzymy,   że   projekt   pomoże   im zrozumieć   znaczenie   umiejętności   naukowych   i   stworzy   szanse   do   ich   nabywania,   co   z   kolei   może   doprowadzić   do   zwiększenia   liczby   uczniów   wybierających nauki przyrodnicze na egzaminach lub karierę naukową.
Nauka wokół nas Witamy na oficjalnej stronie projektu “Nauka wokół nas” w ramach programu Erasmus+!