© Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 2018
Erasmus+
O projekcie… Strategia   Europa   2020   jednoznacznie   wskazuje,   że   Europa   musi   stworzyć   inteligentniejszą,   bardziej   ekologiczną   gospodarkę, gdzie    źródłem    dobrobytu    będą    badania    naukowe    i    innowacje.    Nauka    jest    podstawą    lepszej    przyszłości    oraz    podstawą społeczeństwa    opartego    na    wiedzy,    a    także    zdrowej    gospodarki.    Jednak    raporty    Ministerstwa    Edukacji    wskazują    na zmniejszający   się   udział   uczniów   wybierających   przedmioty   przyrodnicze   na   egzaminach   maturalnych   w   Polsce   w   latach   2015- 2017,    a    także    niezadowalające    wyniki    w    nauce    oraz    spadek    zainteresowania    naukami    przyrodniczymi    na    poziomie rozszerzonym   we   Francji.   W   Finlandii   trwa   ogólnonarodowa   debata,   będąca   odpowiedzią   na   obawy   dotyczące   umiejętności   w zakresie   przedmiotów   przyrodniczych,   których   uczniowie   będą   potrzebować   w   przyszłości,   ale   których,   jak   się   wydaje,   nie posiadają.    Ponadto,    w    naszym    partnerstwie    średni    wynik    osiągnięty    w    testach    PISA    w    roku    2015    w    przedmiotach przyrodniczych    tylko    w    Finlandii    i    Polsce    był    powyżej    średniej    dla    krajów    OECD,    natomiast    udział    uczniów    osiągających najwyższe   wyniki   tylko   w   Finlandii   i   we   Francji.   W   świetle   wyników   ankiety   przeprowadzonej   wśród   uczniów   naszej   szkoły, świadomość   znaczenia   nauk   przyrodniczych   dla   rozwoju   ludzkości   jest   wysoka,   jednocześnie   jednak   przeważa   pogląd,   że   są   to przedmioty trudne i badanym uczniom osobiście niepotrzebne.  Projekt „Nauka wokół nas” jest próbą poprawy aktualnej sytuacji i będzie realizował następujące cele: a ) wzbudzanie   i   rozwijanie   zainteresowania   naukami   przyrodniczymi,   aby   pomóc   uczniom   zrozumieć   otaczający   ich   świat oraz   działanie   urządzeń,   których   na   co   dzień   używają,   a   także   wiary   w   potęgę   ludzkiego   umysłu   zdolnego   do   wyjaśniania zjawisk   oraz   do   wynalazczości,   a   zarazem   uczenie   ich   krytycznego   i   innowacyjnego   myślenia,   wrażliwości   na   kwestie środowiskowe oraz wiary we własną zdolność do zmieniania świata na lepsze b ) wykorzystanie   działań   naukowych   lub   ich   wyników,   a   także   międzynarodowego   kontekstu   projektu,   do   kształtowania inicjatywy   i   przedsiębiorczości   oraz   postaw   przywódczych,   umiejętności   interpersonalnych,   autoprezentacji   oraz   pracy zespołowej,   mobilności   i   umiejętności   działania   w   nowych   sytuacjach   oraz   współpracy   z   ludźmi   z   różnych   środowisk narodowych,   kulturowych   i   społecznych,   mówiącymi   różnymi   językami,   również   współpracy   w   języku   obcym   i   przy   użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także nawiązywaniu przyjaźni za granicą c ) wykorzystanie   działań   nieakademickich,   takich   jak   fotografowanie,   w   celu   przyciągnięcia   uczniów   osiągających   gorsze wyniki   w   nauce   lub   uczniów   marginalizowanych   w   szkole   i   społeczności   lokalnej   z   powodu   choroby,   niepełnosprawności lub    pochodzenia    społeczno-ekonomicznego,    a    tym    samym    danie    im    szansy    na    poczucie    się    ważnymi    w    szkole, budowanie w nich inicjatywy i pewność siebie d ) wykorzystanie    kreatywności    i    inicjatywy    uczestników    projektu    w    celu    wzmocnienia    kapitału    społecznego    w    ich miejscowościach e ) poznawanie   innych   narodów,   zderzenie   uczniów   z   kulturową   i   językową   różnorodnością   Europy,   budowanie   świadomości podobieństw    i    różnic    między    narodami,    zwalczanie    stereotypów,    kształtowanie    postaw    tolerancji,    otwartości    i poszanowania prawa innych do bycia innym. W projekcie będzie działało kilka grup tematycznych, które zajmą się następującymi problemami: a ) Ziemia   jako   planeta   w   Układzie   Słonecznym    (zjawisko   dnia   i   nocy,   dnia   i   nocy   polarnej,   pływy   w   różnych   częściach   świata, wygląd nocnego nieba, fazy Księżyca, zaćmienie Słońca i Księżyca, zorza polarna, obserwacje astronomiczne) b ) Życiodajna   woda   (źródła   wód   mineralnych,   wody   geotermalne,   balneologia,   problem   czystości   wody   i   ścieków,   badanie składu chemicznego wody, akwakultura i hodowla ryb) c ) Fizyka    jądrowa    –    przekleństwo    czy    błogosławieństwo    ludzkości    (współczesne    badania    w    fizyce    jądrowej    i    cząstek elementarnych,   najnowsze   odkrycia,   instytuty   badań   jądrowych   i   cząstek   elementarnych,   energia   jądrowa   –   elektrownie jądrowe, pojazdy z napędem jądrowym, zastosowania medyczne, promieniowanie jądrowe i odpady promieniotwórcze) d ) „   …   napełnijcie   Ziemię   i   czyńcie   ją   sobie   poddaną   …”    (źródła   energii   –   odnawialne   i   nieodnawialne,   surowce   mineralne, elektrownie, problem zanieczyszczeń, toksycznych odpadów i ochrony środowiska) e ) Nasza   niewiarygodna   Ziemia   (fotografowanie   form   geologicznych   i   wyjaśnianie   ich   budowy   i   powstawania   –   uskoki, lodowce,    doliny    i    jeziora    polodowcowe,    moreny    i    drumliny,    typy    skał    i    łańcuchów    górskich,    twardzielce    i    ostańce, gołoborza, zjawiska wulkaniczne, trzęsienia ziemi, gejzery i gorące źródła, zjawiska krasowe, pole magnetyczne Ziemi) f ) Nie   moglibyśmy   się   bez   nich   obejść   (wyjaśnianie   zasad   działania   urządzeń   używanych   w   życiu   codziennym   i   ilustrowanie ich   doświadczeniami   -   komputer,   internet,   pendrive,   telefon   komórkowy,   GPS,   radio,   telewizor,   radar,   laser,   płyta   CD   i DVD, kuchenka mikrofalowa, kuchenka indukcyjna, prądnica, silnik) g ) Zjawiska fizyczne w fotografii (fotografowanie zjawisk fizycznych w przyrodzie i wyjaśnianie ich za pomocą praw fizyki) Najważniejszymi    metodami    pracy    w    projekcie    będą    obserwacje,    doświadczenia,    także    przeprowadzane    w    instytutach naukowych,   badania   w   terenie,   spotkania   z   ekspertami,   wycieczki   edukacyjne   oraz   prezentowanie   doświadczeń   i   wyników badań   innym.   Dzięki   międzynarodowemu   aspektowi   projektu   uczniowie   będą   mieli   szansę   przeprowadzania   doświadczeń   w laboratoriach   normalnie   dla   nich   niedostępnych,   obserwowania   zjawisk   nie   występujących   w   ich   krajach   i   uczenia   się   od   innych w   praktyce,   jak   eksploatować   i   chronić   zasoby   naturalne   ziemi   oraz   czego   się   wystrzegać   i   dlaczego.      Wierzymy,   że   projekt pomoże   im   zrozumieć   znaczenie   umiejętności   naukowych   i   stworzy   szanse   do   ich   nabywania,   co   z   kolei   może   doprowadzić   do zwiększenia liczby uczniów wybierających nauki przyrodnicze na egzaminach lub karierę naukową.
Nauka wokół nas Witamy na oficjalnej stronie projektu “Nauka wokół nas” w ramach programu Erasmus+!