© Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 2018
Erasmus+
O projekcie… Strategia Europa 2020 jednoznacznie wskazuje, że Europa musi stworzyć inteligentniejszą, bardziej ekologiczną gospodarkę, gdzie źródłem dobrobytu będą badania naukowe i innowacje. Nauka jest podstawą lepszej przyszłości oraz podstawą społeczeństwa opartego na wiedzy, a także zdrowej gospodarki. Jednak raporty Ministerstwa Edukacji wskazują na zmniejszający się udział uczniów wybierających przedmioty przyrodnicze na egzaminach maturalnych w Polsce w latach 2015-2017, a także niezadowalające wyniki w nauce oraz spadek zainteresowania naukami przyrodniczymi na poziomie rozszerzonym we Francji. W Finlandii trwa ogólnonarodowa debata, będąca odpowiedzią na obawy dotyczące umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, których uczniowie będą potrzebować w przyszłości, ale których, jak się wydaje, nie posiadają. Ponadto, w naszym partnerstwie średni wynik osiągnięty w testach PISA w roku 2015 w przedmiotach przyrodniczych tylko w Finlandii i Polsce był powyżej średniej dla krajów OECD, natomiast udział uczniów osiągających najwyższe wyniki tylko w Finlandii i we Francji. W świetle wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły, świadomość znaczenia nauk przyrodniczych dla rozwoju ludzkości jest wysoka, jednocześnie jednak przeważa pogląd, że są to przedmioty trudne i badanym uczniom osobiście niepotrzebne.  Projekt „Nauka wokół nas” jest próbą poprawy aktualnej sytuacji i będzie realizował następujące cele: a) wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, aby pomóc uczniom zrozumieć otaczający ich świat oraz działanie urządzeń, których na co dzień używają, a także wiary w potęgę ludzkiego umysłu zdolnego do wyjaśniania zjawisk oraz do wynalazczości, a zarazem uczenie ich krytycznego i innowacyjnego myślenia, wrażliwości na kwestie środowiskowe oraz wiary we własną zdolność do zmieniania świata na lepsze b) wykorzystanie działań naukowych lub ich wyników, a także międzynarodowego kontekstu projektu, do kształtowania inicjatywy i przedsiębiorczości oraz postaw przywódczych, umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji oraz pracy zespołowej, mobilności i umiejętności działania w nowych sytuacjach oraz współpracy z ludźmi z różnych środowisk narodowych, kulturowych i społecznych, mówiącymi różnymi językami, również współpracy w języku obcym i przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także nawiązywaniu przyjaźni za granicą c) wykorzystanie działań nieakademickich, takich jak fotografowanie, w celu przyciągnięcia uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce lub uczniów marginalizowanych w szkole i społeczności lokalnej z powodu choroby, niepełnosprawności lub pochodzenia społeczno-ekonomicznego, a tym samym danie im szansy na poczucie się ważnymi w szkole, budowanie w nich inicjatywy i pewność siebie d) wykorzystanie kreatywności i inicjatywy uczestników projektu w celu wzmocnienia kapitału społecznego w ich miejscowościach e) poznawanie innych narodów, zderzenie uczniów z kulturową i językową różnorodnością Europy, budowanie świadomości podobieństw i różnic między narodami, zwalczanie stereotypów, kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i poszanowania prawa innych do bycia innym. W projekcie będzie działało kilka grup tematycznych, które zajmą się następującymi problemami: a) Ziemia jako planeta w Układzie Słonecznym (zjawisko dnia i nocy, dnia i nocy polarnej, pływy w różnych częściach świata, wygląd nocnego nieba, fazy Księżyca, zaćmienie Słońca i Księżyca, zorza polarna, obserwacje astronomiczne) b) Życiodajna woda (źródła wód mineralnych, wody geotermalne, balneologia, problem czystości wody i ścieków, badanie składu chemicznego wody, akwakultura i hodowla ryb) c) Fizyka jądrowa – przekleństwo czy błogosławieństwo ludzkości (współczesne badania w fizyce jądrowej i cząstek elementarnych, najnowsze odkrycia, instytuty badań jądrowych i cząstek elementarnych, energia jądrowa – elektrownie jądrowe, pojazdy z napędem jądrowym, zastosowania medyczne, promieniowanie jądrowe i odpady promieniotwórcze) d) „ … napełnijcie Ziemię i czyńcie ją sobie poddaną …” (źródła energii – odnawialne i nieodnawialne, surowce mineralne, elektrownie, problem zanieczyszczeń, toksycznych odpadów i ochrony środowiska) e) Nasza niewiarygodna Ziemia (fotografowanie form geologicznych i wyjaśnianie ich budowy i powstawania – uskoki, lodowce, doliny i jeziora polodowcowe, moreny i drumliny, typy skał i łańcuchów górskich, twardzielce i ostańce, gołoborza, zjawiska wulkaniczne, trzęsienia ziemi, gejzery i gorące źródła, zjawiska krasowe, pole magnetyczne Ziemi) f) Nie moglibyśmy się bez nich obejść (wyjaśnianie zasad działania urządzeń używanych w życiu codziennym i ilustrowanie ich doświadczeniami - komputer, internet, pendrive, telefon komórkowy, GPS, radio, telewizor, radar, laser, płyta CD i DVD, kuchenka mikrofalowa, kuchenka indukcyjna, prądnica, silnik) g) Zjawiska fizyczne w fotografii (fotografowanie zjawisk fizycznych w przyrodzie i wyjaśnianie ich za pomocą praw fizyki) Najważniejszymi metodami pracy w projekcie będą obserwacje, doświadczenia, także przeprowadzane w instytutach naukowych, badania w terenie, spotkania z ekspertami, wycieczki edukacyjne oraz prezentowanie doświadczeń i wyników badań innym. Dzięki międzynarodowemu aspektowi projektu uczniowie będą mieli szansę przeprowadzania doświadczeń w laboratoriach normalnie dla nich niedostępnych, obserwowania zjawisk nie występujących w ich krajach i uczenia się od innych w praktyce, jak eksploatować i chronić zasoby naturalne ziemi oraz czego się wystrzegać i dlaczego.  Wierzymy, że projekt pomoże im zrozumieć znaczenie umiejętności naukowych i stworzy szanse do ich nabywania, co z kolei może doprowadzić do zwiększenia liczby uczniów wybierających nauki przyrodnicze na egzaminach lub karierę naukową.
Nauka wokół nas Witamy na oficjalnej stronie projektu “Nauka wokół nas” w ramach programu Erasmus+!